Oświadczenie o ochronie danych dla aplikacji o pracę

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzanie udostępnionych nam przez Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz federalnej ustawy o ochronie danych.

Informacje o procesie rekrutacji

W ramach procesu rekrutacji gromadzimy różne dane osobowe. Do danych osobowych należą wszelkie informacje, z których mogą zostać wyciągnięte wnioski dotyczące Państwa stosunków osobistych lub majątkowych lub umożliwiają Państwa identyfikację. W celu zautomatyzowanego przetwarzania Państwa aplikacji gromadzone i przetwarzane są następujące dane:

  • imię, nazwisko, adres, e-mail, data urodzenia, płeć, numer telefonu, kraj zamieszkania i obywatelstwo
  • pytania dodatkowe związane z daną ofertą pracy (np. posiadanie prawa jazdy)
  • życiorys, w szczególności informacje dotyczące doświadczenia zawodowego i wykształcenia
  • posiadane kompetencje i umiejętności wymagane na danym stanowisku
  • zdjęcie
  • kwalifikacje, wyróżnienia i znajomość języków
  • list motywacyjny
  • pliki i dokumenty, które chcą Państwo przesłać do nas w związku ze złożeniem aplikacji o pracę

Udostępniając dane jako osoba ubiegająca się o pracę wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przedstawionym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Do opracowania Państwa aplikacji nie są wymagane żadne informacje, które zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu nie mogą być przetwarzane (dotyczy to między innymi rasy, pochodzenia etnicznego, płci, niepełnosprawności, wyznania i światopoglądu lub wieku). Prosimy o nieprzekazywanie żadnych informacji, które w odniesieniu do przepisów ustawy o równym traktowaniu nie są istotne dla opracowania Państwa aplikacji (m.in. choroby, ciąża, członkowstwo w związkach zawodowych i życie seksualne).

Prosimy o nieprzekazywanie żadnych treści, które mogłyby naruszać prawa autorskie lub prawo prasowe osób trzecich.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przekazane przez Państwa dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z opracowaniem Państwa aplikacji przez Dremo Personaldienstleistung GmbH.

Aby Państwa aplikacja była skuteczna musimy przekazywań Państwa dane również osobom trzecim. Udostępnione przez Państwa dane wykorzystujemy do celów sporządzenia profilu kandydata przekazywanego naszym klientom, którzy z naszą pomocą mają zamiar zatrudnić personel w ramach pracy tymczasowej lub udostępnienia pracowników.

Jeżeli dojdzie do zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie, przekazane przez Państwa dane będziemy wykorzystywać do czynności administracyjnych związanych z rozliczaniem wynagrodzeń oraz dysponowaniem personelem.

Państwa dane osobowe są gromadzone lub przetwarzane wyłącznie przez osoby odpowiedzialne za opracowanie Państwa aplikacji. Wszyscy zaangażowani w proces rekrutacji pracownicy zostali zobowiązani do poufnego traktowania Państwa danych. W szczególności nie mogą przekazywać żadnych danych osobom nieupoważnionym.

Do przetwarzania i przechowywania Państwa danych służy oprogramowanie ,,easyHR“ Fravis GmbH, Sonnenhalde 10 w 73489 Jagstzell (zwany dalej "systemem zarządzania aplikacjami kandydatów").

Ponadto korzystamy z oprogramowania firmy linqi GmbH, Markt 26-32 w 53111 Bonn, w celu automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem aplikacjami i dokumentowaniem procesów w firmie.

Jeżeli przekazali nam Państwo swoją aplikację w formie pisemnej, Państwa dane osobowe zostaną przeniesione do naszego systemu zarządzana aplikacjami kandydatów. Dokumenty fizyczne po wprowadzeniu danych zostaną zwrócone kandydatowi.

Jeżeli złożyli Państwo swoją aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane również zostaną wprowadzone do naszego systemu zarządzana aplikacjami kandydatów. Następnie Państwa wiadomość e-mail będzie przechowywana jeszcze przez okres dwóch tygodni. Po upływie tego okresu wiadomość e-mail zostanie automatycznie skasowana.

Prosimy pamiętać, że wiadomości e-mail przesyłane są w postaci nieszyfrowanej. Aplikujący muszą więc sami zadbać o ich szyfrowanie. Z tego powodu zalecamy jednak korzystanie z możliwości złożenia aplikacji online lub przesłanie jej na nasz adres drogą pocztową.

Przechowywanie

Jeżeli nie możemy zaproponować Państwu zatrudnienia, Państwa dane przechowywane są przez nas maksymalnie przez okres sześciu miesięcy od negatywnej odpowiedzi, umożliwi nam to reakcję na ewentualne pytania z Państwa strony dotyczące odmowy.

Jeżeli Państwa oferta okazałaby się dla nas interesująca na przyszłość, pocztą elektroniczną zwrócimy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam zgody na dłuższe przechowywanie Państwa danych, aby umożliwić na włączenie Państwa do naszej bazy kandydatów i ewentualne złożenie Państwu oferty pracy w terminie późniejszym. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody w terminie dwóch tygodni od zapytania, Państwa dane kandydata będą przechowywane w naszym systemie zarządzania aplikacjami kandydatów przez okres kolejnych 24 miesięcy. W przeciwnym wypadku Państwa dane zostaną automatycznie skasowane.

Jeżeli Państwa dane są przechowywane w naszej bazie kandydatów, na dwa tygodnie przed upływem 24-miesięcznego okresu ponownie skontaktujemy się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody w terminie dwóch tygodni od zapytania, Państwa dane kandydata będą przechowywane w naszym systemie zarządzania aplikacjami kandydatów przez okres kolejnych 24 miesięcy. W przeciwnym wypadku Państwa dane zostaną automatycznie skasowane.

Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa dane zostały usunięte lub chcieliby Państwo uzyskać informacje zgodne z art.15 DSGVO, prosimy o kontakt z nami. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30 pod numerem telefonu 0351/897750. W przypadku telefonów z zagranicy należy wybrać numer 0049 351 897750. Istnieje również możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres praca@dremo.com lub poczty tradycyjnej.

Bezpieczeństwo danych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo istotna. Dlatego zabezpieczamy Państwa dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Wykorzystujemy do tego takie środki jak: oprogramowanie antywirusowe, firewall i szyfrowane połączenia z naszym systemem zarządzania aplikacjami kandydatów. Systemy zabezpieczeń są oczywiście regularnie aktualizowane, aby na bieżąco móc reagować na aktualne zagrożenia. Państwa dane osobowe zapisywane są w naszym systemie zarządzania aplikacjami kandydatów w postaci szyfrowanej. Tylko Administratorzy Dremo Personaldienstleistung GmbH i Fravis mają dostęp do tego systemu. System jest chroniony przed dostępem ze strony osób trzecich.

Pomiędzy Dremo Personaldienstleistung GmbH a Fravis GmbH, jak również pomiędzy Dremo Personaldienstleistung GmbH a linqi GmbH została zawarta umowa o przetwarzaniu danych, w której określono między innymi konkretne środki zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych.

Postanowienia uzupełniające

Oprócz niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych obowiązuje nasze ogólne oświadczenie o ochronie danych osobowych (https://www.dremo.com/de/service/datenschutz/).