Koronawirus, obowiązkowe testy, kwarantanna - aktualne przepisy

Rząd federalny uchwalił przepisy dotyczące osób wjeżdżających do Niemiec. Nowe zasady są wdrażane na mocy rozporządzeń ustawowych odpowiednich krajów związkowych i obowiązują do 30 listopada 2020 r.


Ogólne zasady: Każdy, kto przebywał w strefie ryzyka w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do kraju, musi odizolować się na 10 dni bezpośrednio po przybyciu do domu lub w innym miejscu docelowym. Test na ewentualne zakażenie koronawirusem można przeprowadzić najwcześniej po pięciu dniach. Jeśli wynik jest negatywny, kwarantanna kończy się tym wynikiem testu. Ponadto przed wjazdem do Niemiec należy przeprowadzić rejestrację elektroniczną.

Zasadniczo ruch transgraniczny dla osób pracujących w Niemczech jest dozwolony. Poszczególne kraje związkowe opublikowały w tym celu własne przepisy dotyczące kwarantanny.

W związku z tym osoby pracujące za granicą / osoby dojeżdżające do pracy za granicę są zwolnione z kwarantanny, jeśli pracują w Niemczech i jeżdżą do domu w Polsce przynajmniej raz w tygodniu.

W niektórych krajach związkowych należy przedstawić negatywny wynik testu na SARS-CoV-2. Badanie musi być wykonanie maksymalnie 48 godzin przed wjazdem na terytorium Niemiec. Obecnie uznawane są molekularne testy biologiczne - PCR, a także szybkie testy antygenowe spełniające minimalne kryteria jakości zalecane przez WHO.

Na przykład w Bawarii test musi być przeprowadzany regularnie w każdym nowym tygodniu kalendarzowym, a wynik musi być niezwłocznie przedstawiany właściwemu organowi administracji regionalnej.

Nasi pracownicy otrzymują od nas dokument potwierdzający zatrudnienie na terenie Niemiec, który może być pomocny podczas kontroli granicznej.

Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są co do zasady pracownicy z istotnych grup zawodowych - w tym także personel medyczny - pomocniczy i specjalistyczny w zakresie opieki nad osobami starszymi i chorymi. Mimo to należy posiadać również negatywny test na koronawiurs. Test nie może być starszy niż 48 godzin, w chwili wjazdu do Niemiec.

Wyjątkiem od tej zasady jest nie posiadanie typowych objawów związanych z koronawirusem.

Opieramy się na publikacjach różnych krajów związkowych. Należy pamiętać, że sytuacja może się zmienić w zależności od aktualnych liczb infekcji, z tego powodu należy regularnie sprawdzać, które przepisy mają obecnie zastosowanie.

Pozostań zdrów!