Podatek - miesięczne potrącenie od wynagrodzenia brutto

Wysokość tego podatku ustalana jest na podstawie tabel podatkowych. Uwzględniają one interesy osobiste pracownika i grupują je w różne klasy podatku dochodowego.


Płatnikami podatku są sami pracownicy, ale to pracodawca jest odpowiedzialny za kalkulację i wpłatę podatku do urzędu skarbowego. Wszystkie cechy wymagane do obliczenia podatku dochodowego od wynagrodzenia brutto są zapisane w osobistej karcie podatkowej w urzędzie skarbowym.

Jeśli zatrudniamy w DREMO stolarza, elektryka, hydraulika, montera podłóg/parkieciarza, pielęgniarkę lub opiekuna medycznego, zgłaszamy numer identyfikacji podatkowej (Steuer-ID) we właściwym urzędzie skarbowym i automatycznie otrzymujemy wszystkie niezbędne informacje.

Punktem wyjścia dla kwoty podatku dochodowego są klasy podatkowe. Zasadniczo rozróżnia się sześć klas. O przynależności pracownika do grupy decydują ustalone kryteria:

1 klasę podatkową wybierają osoby, które nie są w związku małżeńskim. Do tej grupy należą również osoby pozostające w związku małżeńskim, które stale żyją osobno lub mają małżonka mieszkającego za granicą. Pracownicy samotnie wychowujący dzieci zaliczani są do klasy podatkowej 2. Jeśli masz pracę na drugi lub niepełny dodatkowy etat lub pracujesz w wieku emerytalnym, jesteś przypisany do klasy podatkowej 6. Małżonkowie mogą wybrać między dwiema kombinacjami klas podatkowych. Klasa podatkowa 4 dla obojga jest właściwym wyborem, gdy zarobki są w przybliżeniu takie same. Po zawarciu związku małżeńskiego jesteś automatycznie przypisany do tej klasy podatkowej. Pary małżeńskie mogą również łączyć klasy 3 i 5. Jest to wskazane, jeżeli istnieje wyraźna różnica w wysokości dochodów.

Z wyjątkiem klasy podatkowej 6 - gdzie podatki są nakładane na całe wynagrodzenie - tzw. kwoty zwolnione z podatku (Freibeträge) określają całkowitą sumę, od której  wynagrodzenia są opodatkowane. Są to na przykład: podstawowa ulga wolna od podatku, ulga na dziecko lub zryczałtowana ulga emerytalna. W przypadku zastosowania tych odliczeń, podatek jest pobierany od niższej kwoty, a zatem jest obniżany.

Zmiana klasy podatkowej musi być dokonywana do 30 listopada każdego roku i zazwyczaj jest możliwa tylko raz w roku. Urząd Skarbowy zezwala również na zmianę po śmierci małżonka lub po rozpoczęciu okresu bezrobocia.

Miesięczna odcinek płacy, który pracownicy DREMO mogą odczytać na naszym portalu internetowym, pokazuje kwotę podatku dochodowego. Dodatkowe diety, zwroty kosztów podróży lub zakwaterowania są najczęściej zwolnione z podatku. Nie mają więc wpływu na wysokość podatku dochodowego.

Roczna deklaracja podatkowa składana do urzędu skarbowego pozwala każdemu podatnikowi na retrospektywne sprawdzenie rzeczywistego obciążenia podatkowego w minionym roku kalendarzowym. Jeśli został nadpłacony wyższy zadatek na podatek, różnica zostanie zwrócona na konto podatnika.