Náš etický kodex

Spravedlivé zacházení, spolehlivost, respektování, důvěra a serióznost - to jsou hlavní zásady dobré agenturní práce a které jsou základem našeho etického kodexu.

DREMO zobowiązuje się do przestrzegania kluczowych standardów zachowania zawartych w "Kodeksie postępowania i etyki" - przejrzystych, zrozumiałych, możliwych do wyegzekwowania i zweryfikowania.

Etické zásady  Asociace poskytovatelů personálních služeb  (Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. , zkratka GVP), dříve Zájmový spolek německých personálních agentur (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, zkratka iGZ), a jeho členských společností jsou zakotveny v Kodexu chování a etiky GVP. Férovost, transparentnost, spolehlivost, respekt a integrita jsou zásady, které GVP a její členové zastávají.

Lidé jsou v centru pozornosti. Kodex chování a etiky GVP zaručuje trvalé zajištění kvality personálních služeb nad rámec stávajících zákonných požadavků. Jedná se o flexibilní soubor pravidel, který se bude dále rozvíjet spolu s vývojem odvětví.

GVP a její členové se zavazují ke zvláštní odpovědnosti: jako nepostradatelný nástroj flexibility ekonomiky, jako zaměstnavatel, který se zavázal k integraci a profesnímu rozvoji svých zaměstnanců, jako svědomitý partner při sbližování práce a zaměstnání.

Etický kodex platí stejně tak, když je DREMO dodavatelem, v konkurenci s jinými agenturami dočasného zaměstnávání a ve vztahu k sociálním partnerům, úřadům a veřejnosti.

Kromě Etického kodexu GVP bylo zřízeno nezávislé Kontaktní a rozhodčí centrum (KuSS), které kontroluje dodržování etických zásad a v případě potřeby ukládá sankce. Kontaktní místo KuSS je k dispozici prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách. (Tel.: +49 30 25762847; E-mail: kontakt@kuss-zeitarbeit.de)