Vnitřní oznamovací systém

Naše interní ohlašovna v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů (HinSchG) nabízí našim zaměstnancům možnost důvěrně a bezpečně hlásit informace o možném porušení zákonů, vnitřních směrnic nebo jiných nepříjemnostech na pracovišti.

Vnitřní oznamovací systém Dremo Personaldienstleistung GmbH

Dremo Personaldienstleistung GmbH klade velký důraz na dodržování právních předpisů a interních kodexů chování. Abychom tento požadavek splnili, je důležité informovat se o možném pochybení ze strany našich zaměstnanců, protože tipy mohou být velmi cenné. Pomáhají odhalovat nebo předcházet porušení zákona. Z tohoto důvodu jsme pro naši společnost zřídili v souladu s požadavky zákona o ochraně oznamovatelů vnitřní oznamovací systém, s pomoci kterého příchozí hlášení jsou zpracovávana nezávisle a důvěrně. Tím je zajištěna maximální možná ochrana všech, kteří se podílejí na vyšetřování nahlášeného pochybení.

Co je cílem zákona o ochraně oznamovatelů (HinSchG) 

Cílem je chránit osoby, které v rámci své profesní činnosti získaly informace o porušení ze strany kolegů nebo vedoucích pracovníků, a nahlásit je. Zákon o ochraně oznamovatelů zakazuje jakékoli odvetné kroky proti oznamovatelům a zavazuje společnosti, aby zřídily zabezpečená interní ohlašovací místa pro hlášení nesrovnalostí. Kromě interních ohlašovacích míst existují také externí ohlašovací místa, která jsou provozována federálními nebo státními vládami. Ty jsou také obecně přístupné všem oznamovatelům.

Dremo Personaldienstleistung GmbH vyzývá všechny uvnitř i vně společnosti, kteří zpozorují porušování pravidel v souvislosti s naší společností nebo je z konkrétních důvodů podezřívají, aby kontaktovali naši interní ohlašovnu a nahlásili protiprávní jednání bez obav z odvety. Identita oznamovatelů a osob, které jsou předmětem oznámení, jakož i dalších osob uvedených ve zprávě, jsou považovány za důvěrné a jsou viditelné pouze pro našeho zástupce interní ohlašovny (právník pro důvěrné záležitosti/ombudsman Werner Stolz). Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání však neexistuje, pokud jsou nesprávné informace předány úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V takových případech musí osoba, která informace poskytla se zlým úmyslem, dokonce uahradit vzniklou škodu.

Jaká porušení lze nahlásit?

Zákon o ochraně oznamovatelů se nevztahuje na každé oznámení o porušení zákonných ustanovení. Seznam všech zaznamenaných porušení lze nalézt v § 2 zákona o ochraně oznamovatelů, včetně:

 • trestný čin porušení předpisů nebo zákonů
 • porušení, za která je třeba zaplatit pokutu, pokud předposlední předpis slouží k ochraně života nebo zdraví  anebo k ochraně práv zaměstnanců
 • další porušení ustanovení práva EU:
  • o bezpečnosti výrobků
  • o bezpečné přepravě nebezpečných věcí
  • o ochraně životního prostředí, ochraně spotřebitele, ochraně dat, zákonu o veřejných zakázkách, soutěžním právu

Celé znění zákona o ochraně oznamovatelů najdete zde:
https://www.gesetze-im-internet.de/hinschg

Které osoby mohou být oznamovateli a využívat interní ohlašovnu?

Je nutné, aby oznamovatelé protiprávního jednání získali informaci o přestupku v souvislosti se svou profesní činností. Tímto mohou poskytovat informace:

 • zaměstnanci, zaměstnanci agentur práce, bývalí zaměstnanci, žadatelé o práci, orgány atd.
 • klienti, zákaznici, obchodní partneři, konkurenti, poskytovatelé služeb, dodavatelé atd.

Jakým způsobem mohou oznamovatelé hlásit protiprávní jednání?

Hlášení o výše uvedených porušeních lze snadno a snadno zadat prostřednictvím této zavedené platformy:

V případě potřeby je možné domluvit si i osobní schůzku, ale nejprve je nutné kontaktovat některou z uvedených možností.

Vyzýváme všechny oznamovatele, aby používali hlášení poskytované společností Dremo Personaldienstleistung GmbH. Lze jej používat i anonymně a nejsou s tím spojeny žádné represe.

Co se stane s nahlášenou informací

Po odeslání informace obdrží oznamovatelé protiprávního jednání do sedmi dnů potvrzení o přijetí. Oznámení bude důkladně prověřeno. Pokud budou vyžadovány další informace, náš právník pro důvěrné záležitosti Werner Stolz bude kontaktovat informátora. Vyšetřování bude zahájeno pouze v případě, že toto prvotní posouzení ukáže podezření na porušení. Výsledky šetření budou následně vyhodnoceny a přijmou se vhodná opatření. Do tří měsíců od potvrzení přijetí zprávy budou oznamovatelé protiprávního jednání informováni o výsledcích přezkumu, o plánovaných nebo již přijatých následných opatřeních a jejich důvodech. Svými údaji nám pomůžete odvrátit vážné škody pro Dremo Personaldienstleistung GmbH, naše zaměstnance nebo naše obchodní partnery.