Prohlášení o ochraně údajů

Všeobecně 

V tomto dokumentu Vás informujeme o způsobu zjišťování osobních údajů při využití našich internetových stránek. 

Pojem  "osobní údaje" označuje s odkazem na definici článku 4 č. 1 Nařízení (EU) 2016/679 (dále je označeno jako: "Základní nařízení o ochraně údajů" popř. krátce "DSGVO") všechny údaje, které se k Vám osobně vztahují. Patří sem například jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele. Ohledně ostatních pojmů, zvláště pojmů "zpracování", "odpovědná osoba", "zpracovatel zakázky" a "souhlas" odkazujeme na zákonné definice týkající se práva na ochranu osobních údajů článku 4 DSGVO.

Zpracováváme osobní údaje v zásadě pouze pokud to je nutné pro zpracování fukčních webových stránek a námi nabízeného obsahu a výkonů. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje pravidelně, pouze pokud jste nám udělil souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1  a) DSGVO nebo je zpracování povoleno zákonným předpisy, zvláštně jedním ze základních právních předpisů uvedených v článku 6 odst. 1 písm. b) až písm. f) DSGVO.

Vaše osobní údaje budou smazány nebo zablokovány, jakmile odpadne účel uložení. Uložení se může krom toho uskutečnit v případech stanovených národními či evropskými předpisy, jež pro nás platí. Zablokování nebo výmaz údajů se uskutečňuje v tomto případě pokud uplynula lhůta uložení, předepsaná v příslušných předpisech. Toto neplatí, pokud je potřebné další uložení údajů pro uzavření smlouvy nebo splnění smlouvy. 

Pokud se v případě jednotlivých funkcí našich webových stránek obrátíme na pověřené poskytovatele služeb nebo bychom chtěli využít Vaše údaje pro reklamní účely, informujeme Vás níže detailně o příslušných postupech.

Odpovědné místo

Odpovědná osoba ve smyslu čl. 4 č. 7 DSGVO a ostatních zákonů na ochranu údajů, platných v členských státech Evropské unie a jiných předpisů s ustanoveními, jež z právního hlediska souvisejí s ochranou údajů:

Dremo Personaldienstleistung GmbH
Dle zákona ji zastupují Frank Bachmann a Jörg Bachmann
Overbeckstraße 21
01139  Drážďany
E-Mail: info@dremo.com
Telefon: +49 351 897750
Telefax: +49 351 8977521

Další podrobnosti k odpovědnému místu lze najít v našem Impressum.

Osoba pověřená ochranou údajů

Naše pověřence pro ochranu údajů můžete zastihnout a kontaktovat na následující adrese:

Právník Lutz Rahle
Právníci Rahle. Schreiber. Seide & Gumprich
Dresdner Straße 251
01705 Freital
Telefon: +49 351 64898780
Telefax: +49 351 64898781
E-Mail: freital@rahle.de

Vaše práva

Máte vůči nám následující práva týkající se osobních údajů:

 • právo na informace,
 • právo na opravu a výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na odpor proti zpracování,
 • právo na přenos údajů.

Máte navíc právo, stěžovat si naším prostřednictvím u úřadu pro ochranu údajů na zpracování osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů při informačním využití našich webových stránek 

Pokud si zobrazíte naše webové stránky, aniž byste se přitom registrovali nebo nám zašlete informace jiným  způsobem ("informační využití") zjišťujeme pouze ty osobní údaje, které Váš webový prohlížeč předá na náš server. Pokud si chcete prohlédnout naše webové stránky, zjišťujeme následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska potřebné, abychom Vám umožnili zobrazení našich webových stránek, zaručili stabilitu a bezpečnost: 

 • IP-adresa
 • Datum a hodina dotazu
 • Rozdíly časových zón ve srovnání s GMT
 • Obsah webové stránky 
 • Statut přístupu (HTTP-statut)
 • Přenášené množství údajů 
 • Webová stránka, ze které jste se dostali na naše webové stránky 
 • Webový prohlížeč 
 • Provozní systém
 • Jazyk a verze prohlížeče

Výše uvedené údaje budou rovněž uloženy v tzv.  log-souborech na našich serverech. Nedochází k uložení těchto údajů společně s Vašimi ostatními osobními údaji. Zjištění a přechodné uložení IP-adresy je nutné, aby bylo možné zobrazení našich webových stránek na Vašem koncovém přístroji. Proto musí být Vaše IP-adresa uložena po dobu trvání návštěvy našich webových stránek. Uložení do log-souborů slouží k zajištění funkčnosti a optimalizace našich webových stránek a k zajištění našich informačně technických systémů. Vyhodnocení těchto údajů k marketingovým účelům se neuskutečňuje.

Náš oprávněný zájem o zpracování dat vyplývá z výše uvedených účelů. Právním základem pro zjištění a přechodné uložení výše uvedených údajů a logfilesist je čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. f) DSGVO.

Výše uvedené údaje k přípravě našich webových stránek budou mazány, pokud příslušná schůzka skončila. Zjištění výše uvedených údajů pro poskytnutí přístupu k našim webovým stránkám a uložení těchto údajů v log-souborech je nevyhnutelně nutné pro provoz našich webových stránek. Žádná možnost odporu neexistuje.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Na našich webových stránkách používáme takzvané cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou ukládány na úložném médiu Vašeho koncového přístroje, například na pevném disku, jejichž prostřednictvím nám přicházejí informace jako místu, které používá cookies. Cookies nemohou provádět žádné programy ani nemohou přenášet viry na Váš koncový přístroj. Tyto webové stránky používají následující druhy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování je následně vysvětlen.

Cookies, které jsou uloženy tak, že patří k Vašemu webovému prohlížeči:

 • Přechodné cookies: Tyto cookies budou automaticky mazány, pokud uzavřete Váš webový prohlížeč. Patří k nim zvláště session-cookies. Tyto ukládají takzvané session-ID, s jehož pomocí lze přiřadit různé dotazy Vašeho webového prohlížeče ke společné schůzce. To umožňuje opětovné rozpoznání Vašeho koncového přístroje, pokud se vrátíte na naše webové stránky. Session-cookies jsou mazány, jakmile se odhlásíte nebo ukončíte webový prohlížeč.
 • Trvalé cookies: Tyto cookies budou po stanovené době trvání automatizovaně mazány; tato stanovená doba se může dle typu cookies  lišit. Tyto cookies můžete v nastaveních svého webového prohlížeče kdykoliv vymazat.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím výše uvedených cookies slouží k tomu, aby byla nabídka našich webových stránek celkově pro Vás uživatelsky přátelská a efektivnější.  Funkce našich webových stránek nemohou být bez použití těchto  cookies využity.  Některé funkce našich webových stránek vyžadují, aby mohl být Váš webový prohlížeč identifikován i po změně stran. Údaje, které budou zpracovávány prostřednictvím  cookies a které jsou potřebné pro funkce našich webových stránek, nebudou používány pro vyhotovení uživatelských profilů. Pokud jsou cookies používány pro účely analýzy, slouží ke zlepšení kvality a uživatelského pohodlí našich webových stránek, zlepšení  jejich obsahů a funkcí. Umožňují nám pochopit, jak jsou používány webové stránky, které funkce jsou používány a jak často. To nám umožňuje trvale optimalizovat naši nabídku.

Pro výše uvedené účely máme oprávněný zájem o zpracování dat. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Výše uvedené cookies budou uloženy na Vašem koncovém přístroji a budou jím předány na  náš server. Můžete si proto sami prostřednictvím cookies nakonfigurovat zpracování údajů a informace. Můžete provést odpovídající konfigurace v nastavení Vašeho webového prohlížeče, jejichž prostřednictvím můžete například celkově odmítnout cookies třetích stran nebo cookies celkově. V této souvislosti bychom chtěli poukázat na to, že eventuálně potom nebudete moci řádně využívat všechny funkce našich webových stránek.  Krom toho doporučujeme pravidelný manuální výmaz cookies i průběhu Vašeho prohlížeče.

Další funkce a nabídka našich webových stránek

Kromě předepsaného informačního využití našich webových stránek nabízíme různé výkony, které můžete využít v případě zájmu. Pro toto využití je zpravidla nutné udání dalších osobních údajů. Tyto údaje potřebujeme k poskytnutí příslušného výkonu. Platí výše uvedené zásady ke zpracování údajů.

Částečně využijeme při zpracování těchto údajů  externí poskytovatele služeb, které pečlivě vybereme a pověříme. Tito poskytovatelé služeb jsou vázáni na naše pokyny a budou námi pravidelně kontrolováni. Pokud budou osobní údaje v průběhu výkonů, které nabízíme společně s partnery předány třetím osobám, můžete bližší informace najít v následujících popisech k jednotlivým výkonům. Pokud mají tyto třetí osoby své sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor, můžete bližší informace najít ve vztahu k následkům této okolnosti v následujících popisech jednotlivých výkonů.

Navázání kontaktu 

Pokud s námi navážete kontakt e-mailem, budou uloženy osobní údaje, které jste nám zprostředkovali s pomocí svého e-mailu.  Navíc máme na našich webových stránkách kontaktní formulář, s jehož pomocí s námi můžete navázat kontakt. Jsou nám předány a uloženy údaje, zadané do masky zadání.

 • Oslovení 
 • Křestní jméno 
 • Příjmení 
 • E-mailová adresa
 • Adresa 
 • Telefon
 • Poznámky
 • Firma
 • Při dotazu na personál též:
 • Druh dotazu 
 • Označení místa 
 • Požadovaná kvalifikace 
 • Popis činnosti 
 • Časové období 

Navíc zapíšeme Vaši IP-adresu a dobu odeslání. Údaje budou používány výlučně k zodpovězení Vašich otázek. Pokud nevyužijeme k zajištění kontaktní funkce níže uvedené  třetí strany, neuskuteční se předání údajů třetím osobám.

Zpracování výše uvedených osobních údajů slouží výlučně ke zpracování Vašich dotazů. Zpracování dalších osobních údajů, které jsou shromážděny použitím kontaktního formuláře, existujícího na našich webových stránkách, slouží k zabránění zneužití i k zajištění bezpečnosti našich informačně technických  systémů.

Z výše uvedených důvodů máme oprávněný zájem o zpracování Vašich osobních údajů. Pokud jste nám k tomu udělil/a souhlas, je právním podkladem pro zpracování těchto údajů článek 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. V ostatním je právním základem pro zpracování těchto údajů článek 6 odst. 1 písm. f) DSGVO, zvláště pro případ, že nám budou Vaše údaje předány  e-mailem. Pokud chcete smlouvu uzavřít e-mailem, představuje článek 6 odst. 1 písm. b) DSGVO další právní podklad.

Údaje budou vymazány s výhradou zákonných lhůt uchování, jakmile závěrem zpracujeme Vaše dotazy. Při navázání kontaktů e-mailem můžete kdykoliv předložit námitku proti uložení Vašich osobních údajů. Odkazujeme na to, že v tomto případě nemůže být Váš dotaz dále zpracován. Odvolání či námitku můžete oznámit zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu  v Impressum.

Žádost o zaměstnání 

Pokud byste si u nás chtěli podat žádost o zaměstnání, dodržujte, prosím, naše zvláštní prohlášení o ochraně údajů pro žádosti o zaměstnání.

DoubleClick

Používáme na našich webových stránkách "DoubleClick", online marketingový nástroj společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále označována jako "Google"). DoubleClick používá mimo jiné cookies, tj. malé textové soubory, které jsou ukládány lokálně v mezipaměti Vašeho webového prohlížeče na Vašem koncovém přístroji. Prostřednictvím cookie-ID zaznamenává společnost Google, které reklamy  v kterém webovém prohlížeči budou zapnuty. Tím lze zabránit tomu, že budou reklamy zařazeny vícekrát.  DoubleClick může s pomocí Cookie-IDs navíc zaznamenat takzvané conversions, která se vztahují k dotazům týkajícím se reklam. Toto je případ, kdy vidíte oznámení DoubleClick a později vyvoláte stejným webovým prohlížečem webové stránky objednatele reklamy a  tam něco koupíte. Dle informací od společnosti Google neobsahují výše uvedené cookies žádné osobní údaje. Využitím DoubleClick navazuje Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na obsah a další použití údajů, které jsou zjišťovány společností Google využitím DoubleClick. Dle našich znalostí obdrží společnost Google informace, že jste vyvolali odpovídající část našich webových stránek nebo že jste klikli na naši reklamu. Pokud disponujete uživatelským účtem u společnosti Google a jste registrováni, může společnost  Google přiřadit návštěvu Vašemu uživatelskému účtu. I pokud nejste registrován/a u společnosti Google, popř. jste se nezalogoval, existuje možnost, že společnost Google identifikuje a uloží Vaši IP-adresu.

Používáme  DoubleClick k marketingovým a optimalizačním účelům, zvláště pro zapnutí  relevantních a zajímavých reklam pro Vás, pro vylepšení zpráv o výkonu kampaně a abychom se vyhnuli tomu, že uvidíte stejné reklamy vícekrát. V tomto spočívá také náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) DSGVO.

Instalaci cookies můžete zabránit tím, že vymažete existující cookies a deaktivujete uložení cookies v nastaveních Vašeho webového prohlížeče. Poukazujeme na to, že v tomto případě možná nebudete moci využít v plném rozsahu všechny funkce našich webových stránek. Můžete zabránit uložení cookies též tím, že nastavíte Váš webový prohlížeč tak, že budou zablokovány cookies z domény „www.googleadservices.com“ (https://www.google.de/settings/ads). Poukazujeme na to, že toto nastavení bude smazáno, pokud vymažete své cookies. Navíc můžete deaktivovat reklamy prostřednictvím odkazu www.aboutads.info/choices. Poukazujeme na to, že bude vymazáno i toto nastavení, pokud vymažete své cookies.

Navíc se společnost Google podřídila dohodě  Privacy-Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a nechala se certifikovat.  Společnost Google se zavazuje, že dodrží normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Bližší informace můžete najít na adrese  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informace třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Další informace k využití údajů prostřednictvím společnosti Google, k možnostem nastavení, námitek a ochraně údajů najdete na následujících webových stránkách společnosti Google:

Facebook Connect

Na našich webových stránkách používáme "Facebook Connect", službu Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA (dále označována jako: “Facebook"). Facebook Connect ulehčuje registraci pro služby na internetu. Místo využití registrační masky našich webových stránek můžete zadat své login-údaje pro  Facebook a poté využít naši nabídku. Využitím “Facebook Connect” navazuje Váš webový prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Facebooku. Pro přihlášení budete dále převedeni na stránku  Facebooku. Tam se můžete přihlásit s Vašimi uživatelskými údaji. Tímto bude Váš uživatelský účet u  Facebooku spojen s naší službou. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, zjištěných použitím Facebook Connect prostřednictvím Facebooku. Dle našich  znalostí získá Facebook informace, že jste vyvolali odpovídající část našich webových stránek nebo klikli na reklamu od nás. Pokud máte uživatelský účet u  Facebooku a jste registrováni, může Facebook přiřadit návštěvu k Vašemu uživatelskému účtu. I když nejste registrováni u Facebooku, popř. jste se nezalogovali, existuje možnost, že   Facebook identifikuje a uloží Vaši  IP-adresu a eventuálně další identifikační znaky.

Používáme Facebook Connect, abychom Vám usnadili Váš postup registrace a přihlášení a abychom jej zkrátili. V tom spočívá náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) DSGVO. Zpracování výše uvedených informací prostřednictvím Facebooku můžete zabránit tak, že použijete naši registrační masku a nevyužijete Facebook Connect.

Navíc se Facebook podřídil dohodě Privacy-Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a certifikoval se. Tím se zavazuje Facebook, že dodrží normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Bližší informace najdete na stránkách: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Informace třetích stran: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Další informace třetích stran k ochraně dat najdete na následujících webových stránkách Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy

Facebook Pixel

Na našich webových stránkách používáme  "Facebook Pixel", službu společnosti  Facebook Inc., 1601 S Kalifornie Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA (dále uváděn jako “Facebook"). Facebook Pixel umožňuje spol. Facebook oznámit naši reklamu na Facebooku, tzv. "Facebook-Ads" pouze takovým  uživatelům Facebooku, kteří byli návštěvníky naší webové stránky, zvláště takovým, kteří prokázali zájem o naši online nabídku nebo o určitá témata nebo produkty. Facebook-Pixel umožňuje přezkoumání, zda byl uživatel po jednom kliknutí na naše reklamy na Facebooku dále přesměrován na naše webové stránky. Facebook Pixel používá mimo jiné cookies, tj. malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti Vašeho webového prohlížeče na Vašem koncovém přístroji. Pokud jste přihlášeni na Facebooku pod Vaším uživatelským účtem, bude zaznamenána Vaše návštěva naší nabídky online na Vašem uživatelském účtu. Údaje zjištěné Vaším prostřednictvím jsou pro nás anonymní, nenabízejí nám tedy žádné závěry týkající se identity uživatele. Krom toho mohou být tyto údaje Facebooku  spojeny s Vaším tamějším uživatelským účtem. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, které jsou zjišťovány použitím Facebook Pixel prostřednictvím  Facebooku. Dle našich znalostí dostane Facebook informace, že jste vyvolali odpovídající část našich webových stránek nebo jste klikli na naši reklamu. Pokud disponujete uživatelským účtem u Facebooku a jste registrováni, může Facebook přiřadit návštěvu Vašemu uživatelskému účtu. I když nejste registrováni u Facebooku popř. jste se nezalogovali, existuje možnost, že Facebook identifikuje a uloží Vaši IP-adresu a eventuálně další identifikační znaky.

Používáme Facebook Pixel k marketingovým a optimalizačním účelům, zvláště pro prezentaci podstatných a zajímavých informací na Facebooku a pro zlepšení naší nabídky, aby bylo vše pro uživatele zajímavější a abyste se vyhnul obtěžujícím oznámením. Též máme oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami – nabízejícími subjekty. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 S. 1 písm. f) DSGVO.

Můžete podat námitku proti předepsanému záznamu prostřednictvím Facebook Pixel a využití Vašich údajů pro vyvolání Facebook-Ads. Nastavení, které druhy reklamních oznámení se Vám budou zobrazovat v rámci Facebooku můžete provést na následujících webových stránkách Facebooku: www.facebook.com/settings. Poukazujeme na to, že toto nastavení bude vymazáno, pokud vymažete své cookies. Krom toho můžete cookies, které slouží k měření dosahu a reklamním účelům, deaktivovat prostřednictvím následujících webových stránek:

Poukazujeme na to, že bude vymazáno i toto nastavení, pokud vymažete své cookies.

Navíc se Facebook podřídil dohodě Privacy-Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a zajistil si certifikaci. Tím se zavazuje Facebook dodržet normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Bližší informace můžete najít na adrese: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Informace třetí strany – nabízejícího subjektu: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Další informace třetí strany – nabízejícího subjektu k ochraně údajů můžete najít na následujících webových stránkách Facebooku  https://www.facebook.com/about/privacy. Informace k Facebook-Pixel lze najít na následujících webových stránkách společnosti Facebook:  https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Google AdWords

Na našich webových stránkách používáme "Google Adwords", službu společnosti  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále označována jako: "Google"). Google Adwords nám umožňuje, s pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google Adwords) upozornit na našich webových stránkách na naši atraktivní nabídku.  Tak můžeme zjistit, jak úspěšná jsou naše reklamní opatření. Tyto reklamní prostředky budou vydávány prostřednictvím společnosti Google s pomocí takzvaného „Ad Server“. Používáme tzv. Ad Server Cookies, jejichž prostřednictvím mohou být měřeny určité parametry  úspěchu, jako je zobrazení reklam nebo kliknutí uživatelů. Pokud se dostanete na naše webové stránky prostřednictvím reklam ve vyhledávači Google, uloží Google Adwords jedno cookie na Vašem počítači. Tyto cookies ztrácejí svou platnost zpravidla po 30 dnech. Nemají sloužit k tomu, aby Vás osobně identifikovaly. K tomuto cookie budou zpravidla uloženy jako hodnoty analýzy následující informace. Jedinečné ID Cookie, počet Ad Impressions na jedno umístění (frekvence), poslední  Impression (relevantní pro Post-View-konverze),  opt-out-informace (vyjadřuje, že uživatel již nechce být osloven). Tyto cookies  umožňují společnosti Google opětovné rozpoznání Vašeho webového prohlížeče. Pokud uživatel navštěvuje určitá místa webových stránek nějakého zákazníka Adwords a cookies, uložené na jeho počítači ještě nejsou prošlé, mohou společnost Google a zákazník rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl na tuto stránku dále přesměrován. Každému zákazníkovi Adwords bude přiřazeno jiné cookie. Cookies nemohou být tak dále sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků  Adwords. My sami nezjistíme a nezpracujeme v uvedených reklamních opatřeních žádné osobní údaje. Dostaneme od společnosti Google k dispozici pouze statistická vyhodnocení. S pomocí těchto vyhodnocení jsme schopni rozpoznat, která z použitých reklamních opatření jsou zvláště efektivní. Žádné jiné další údaje díky použitým reklamním prostředkům nedostaneme, zvláště nemůžeme s pomocí těchto informací identifikovat uživatele. Na základě použitých marketingových nástrojů naváže Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem  Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, které mohou být zjištěny s pomocí Google AdWords prostřednictvím  Googlu. Dle našeho stavu znalostí obdrží Google informace, že jste vyvolali odpovídající část našich webových stránek nebo jste klikli na naši reklamu. Pokud máte uživatelský účet u společnosti Google a jste registrováni, může Google přiřadit návštěvu Vašemu uživatelskému účtu. I když nejste registrováni u  Googlu popř. jste se nezalogovali, existuje možnost, aby Google identifikoval a uložil Vaši IP-adresu.

Používáme Google AdWords pro marketingové a optimalizační účely, zvláště pro spuštění  relevantních a zajímavých reklam, pro zlepšení zpráv o výsledcích kampaně a odpovídající kalkulaci reklamních nákladů. Na tomto se zakládá náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 s. 1 písm. f) DSGVO.

Instalaci cookies můžete zabránit tím, že vymažete existující cookies a deaktivujete cookies v nastaveních svého webového prohlížeče. Poukazujeme na to, že v tomto případě možná nebudete moci využít v plném rozsahu všechny funkce našich webových stránek. Zabránění uložení cookies je možné též z toho důvodu, že nastavíte Váš webový prohlížeč tak, aby byly blokovány cookies z domény  „www.googleadservices.com“  (https://www.google.de/settings/ads). Poukazujeme na to, že je toto nastavení vymazáno, pokud vymažete své cookies. Navíc můžete deaktivovat  reklamy na adrese  http://www.aboutads.info/choices. Poukazujeme na to, že bude vymazáno též toto nastavení, pokud vymažete své cookies.

Navíc se společnost Google podřídila dohodě Privacy-Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a zajistila si certifikaci. Tím se zavazuje společnost Google dodržet normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Bližší informace můžete najít na adrese:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informace třetí strany – nabízejícího subjektu: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Další informace k využití údajů společností Google, k možnostem nastavení a námitky a k ochraně údajů můžete najít na následujících webových stránkách společnosti Google:   

Analytika Google 

Na našich webových stránkách používáme "analytiku Google", službu analýzy webu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále označována jako: "Google"). Společnost Google používá cookies, tj. malé textové soubory, které budou uloženy na Vašem koncovém přístroji a umožní analýzu použití našich webových stránek Vaším prostřednictvím. Informace vyprodukované prostřednictvím cookies o použití našich webových stránek budou zpravidla přenášeny na server  Google v USA a tam uloženy. Pokud je na webových stránkách aktivována anonymizace IP-adresy, zprostředkovatelná s pomocí cookie ("IP-anonymizace"), bude Vaše IP-adresa platformou Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Smlouvy o evropském hosp. prostoru předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude kompletní IP-adresa předána na server Google v USA a tam zkrácena. Google použije tyto informace, aby bylo v našem zájmu vyhodnoceno Vaše využití našich webových stránek, aby byly sestaveny zprávy o využití webových stránek a aby nám byly poskytnuty další služby spojené s využitím webových stránek a internetu. Přitom mohou být ze zpracovaných dat vyhotoveny pseudonymní uživatelské profily. IP-adresa předaná při využití analytiky Google nebude spojena s ostatními údaji společnosti Google.

Používáme analytiku Google pouze s výše popsanou aktivovanou IP-anonymizací. To znamená, že Vaše IP-adresa bude dále krátce zpracována ze strany Google. Vztah k osobám je být tímto vyloučen.

Použijeme analytiku Google pro účely analýzy využití našich webových stránek a jednotlivé funkce a nabídky i trvalé zlepšování zážitku uživatele. Statistickým vyhodnocením chování uživatele můžeme zlepšit naši nabídku a můžeme ji pro Vás jako uživatele učinit zajímavější. Na tomto se zakládá též náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů prohlížečem Google. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 s. 1 písm. f) DSGVO.

Můžete zabránit uložení cookies vyprodukovaných analytikou Google provedením odpovídajícího nastavení Vašeho webového prohlížeče. Poukazujeme na to, že v tomto případě zřejmě nebudete moci využít všechny funkce našich webových stránek. Pokud chcete zabránit zjištění údajů, vyprodukovaných s pomocí cookies a vztahujících se k uživatelskému chování (též Vaší IP-adresy) a zpracování těchto údajů ze strany Google, můžete stáhnout a instalovat Plugin webového prohlížeče na následující adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Aby byla společnost Google zavázána ke zpracování předaných údajů pouze dle našich pokynů a pro dodržení platných předpisů pro ochranu údajů jsme uzavřeli se společností  Google smlouvu o zpracování zakázky. Ve výjimečných případech, kdy jsme do USA přenášeli osobní údaje, se společnost Google připojila k dohodě Privacy-Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a zajistila si certifikaci. Tím se zavazuje společnost Google dodržet normy a předpisy evropského práva pro ochranu údajů. Bližší informace můžete najít na adrese:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informace třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Další informace k využití údajů prostřednictvím společnosti Google, k možnostem nastavení a námitek a informace k ochraně údajů najdete na následujících webových stránkách společnosti Google:

Údaje jsou mazány, jakmile již pro dosažení účelů zjišťování nejsou nutné.

Vymazání údajů se uskuteční nejpozději do 26 měsíců po jejich obdržení.

Sběru vašich dat můžete zabránit pomocí služby Google Analytics použitím následujícího odkazu. Soubor opt-out-cookie je nastavený takovým způsobem, aby při budoucích návštěvách tohoto webu, zabránil shromažďování vašich dat:

Deaktivujte Google Analytics

Google Maps

Na našich webových stránkách používáme nabídku "Google Maps", online mapovou službu společnosti  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále uváděna jako "Google"). Proto pro Vás můžeme zobrazit interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožníme Vám komfortní využití funkce mapy. Vaší návštěvou na našich webových stránkách dostane společnost Google informace, že jste vyvolal odpovídající stránku našich webových stránek. Přitom bude zprostředkována Vaše IP-dresa. To se uskuteční nezávisle na tom, zda společnost  Google poskytne uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste zalogováni nebo neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste zalogováni u společnosti Google, budou údaje zaslány přímo na Váš účet. Pokud si u spol. Google nepřejete přiřazení k Vašemu profilu, musíte se předtím odhlásit. Google uloží Vaše údaje jako uživatelský profil a využije je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo k potřebné úpravě webových stránek. Takové vyhodnocení se uskutečňuje zvláště (i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytnutí potřebné reklamy a informování jiných uživatelů o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. 

Používáme Google Maps, abyste si mohli zobrazit interaktivní mapy  Google Maps a abychom zlepšili uživatelské pohodlí při práci s těmito webovými stránkami.  Na tomto se zakládá také náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů prostřednictvím třetích stran – nabízejících subjektů. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 S. 1 lit.f) DSGVO.

Přísluší Vám právo na námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž můžete použít Google.

Navíc se společnost Google podřídila dohodě Privacy-Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a zajistila si certifikaci. Tím se zavazuje společnost Google dodržet normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Bližší informace můžete najít na dále uvedených stránkách:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Další informace pro účely a rozsah zjištění údajů a jejich zpracování s pomocí Plug-in dostanete v prohlášeních k ochraně údajů nabízejícího subjektu. Tam dostanete také další informace k Vašim právům tohoto se týkajícím a možnostem nastavení pro ochranu Vaší soukromé sféry: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Fonty Google Web 

Na našich webových stránkách používáme "Google Web Fonts", službu společnosti  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále označována jako „Google"). Google Web Fonts nám umožňuje používání externích druhů písma, tzv. Google Fonts. Proto bude při zobrazení našich webových stránek stažen potřebný Google Font z Vašeho webového prohlížeče do Browsercache. Toto je nutné, aby Vám prohlížeč mohl zobrazit opticky vylepšenou verzi našich textů. Pokud Váš prohlížeč tuto funkci nepodporuje, bude pro oznámení použito standardní písmo Vašeho počítače. Zapojení těchto  webových fontů se uskuteční prostřednictvím serveru, zpravidla serveru společnosti Google v USA. Na server bude předána informace, které z našich internetových stránek jste navštívili. Google uloží též IP-adresu prohlížeče Vašeho koncového přístroje. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, které byly zjištěny a zpracovány prostřednictvím společnosti Google s použitím webových fontů Google Web Fonts.

Používáme Google Web Fonts pro optimalizaci, zvláště abychom zlepšili využití našich webových stránek  a aby byla jejich úprava více uživatelsky přátelská. Máme oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami – nabízejícími subjekty. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 S. 1 písm. f) DSGVO.

Navíc se společnost Google podřídila dohodě Privacy-Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a zajistila si certifikaci. Tím se zavazuje společnost Google dodržet normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Bližší informace najdete na adrese: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informace třetích stran – nabízejících subjektů: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Další informace k ochraně údajů můžete najít u prohlášení k ochraně údajů. Google:  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Další informace ke Google Web Fonts najdete na http://www.google.com/webfonts/,https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about

Facebook Messenger / ManyChat

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím služby Facebook Messenger, bude komunikace probíhat především prostřednictvím Chatbot platformy ManyChat 220 Golden Oak. Portola Valley, CA, 94026 USA http://www.manychat.com. Ta má přístup k vašemu jménu, pohlaví, Facebooku a profilové fotografiii. ManyChat slouží k zajištění rychlých informací a zpracování vašich požadavků. Navíc bude tato platforma použita k provádění reklamních aktivit - za předpokladu, že s tím uživatel souhlasí. Komunikace probíhá prostřednictvím serverů v USA. Mezi námi a  Manychatem existuje smlouva o  realizaci smlouvy. Tuto službu můžete zastavit tím, že v aplikaci Messenger uvedete "stop".

Google Dynamic Remarketing

Na našich webových stránkách používáme "Google Dynamic Remarketing", službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále označována jako: "Google"). Google Dynamic Remarketing nám umožňuje po návštěvě našich webových stránek, při Vašem dalším využití internetu zobrazit naše reklamy. Toho je možno dosáhnout s pomocí cookies uložených ve Vašem prohlížeči, jejichž prostřednictvím může být společností Google zaznamenáváno a vyhodnocováno Vaše uživatelské chování při návštěvě různých webových stránek. Tak může společnost Google zjistit Vaši předchozí návštěvu našich webových stránek. Spojení údajů, zjištěných v rámci remarketingu s Vašimi osobními údaji, které eventuálně uloží společnost Google, se dle výpovědi společnosti Google konat nebude. Zvláště bude dle společnosti Google při remarketingu použita pseudonymizace.

Používáme Google Dynamic Remarketing k marketingovým a optimalizačním účelům, zvláště abychom zapnuli informace, které jsou pro Vás důležité a zajímavé, abychom vylepšili zprávy k výkonu kampaně a dosáhli odpovídajících reklamních nákladů. V tomto spočívá též náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami – nabízejícími subjekty. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 S. 1 písm. f) DSGVO.

Používáme Google Web Fonts pro účely optimalizace, zvláště abychom zlepšili využití našich webových stránek a aby byla jejich úprava více uživatelsky přátelská. Máme oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami – nabízejícími subjekty. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 S. 1 písm. f) DSGVO.

Instalaci cookies můžete zabránit tím, že vymažete existující cookies a deaktivujete cookies v nastaveních svého webového prohlížeče. Poukazujeme na to, že v tomto případě možná nebudete moci využít všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Můžete zabránit uložení cookies tak, že nastavíte Váš webový prohlížeč tak, že budou blokovány cookies z domény www.googleadservices.com. (https://www.google.de/settings/ads). Odkazujeme na to, že toto nastavení bude vymazáno, pokud vymažete své cookies. Navíc můžete deaktivovat reklamy na www.aboutads.info/choices. My odkazujeme na to, že i toto nastavení bude vymazáno, pokud vymažete své cookies.

Navíc se společnost Google podřídila dohodě Privacy-Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a zajistila si certifikaci. Tím se zavazuje společnost Google dodržet normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Bližší informace můžete najít na adrese:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informace třetích stran – nabízejících subjektů: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Další informace k využití údajů společností Google, k možnostem nastavení a odporu i ochraně údajů můžete najít na následujících webových stránkách společnosti Google: